ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2019 – 2020

Informacja w sprawie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Do Komisji Rekrutacyjnych
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
oraz Rodziców i Absolwentów
klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

w trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że:

w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji z powodu zbyt późnego terminu badań, kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r. do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, oświadczenie informujące o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia/orzeczenia; w oświadczeniu tym należy podać datę wyznaczonego badania, jeżeli została ustalona;
po uzyskaniu zaświadczenia/orzeczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły jednak nie później niż do 30 sierpnia 2019 r.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów, podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) lub art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).