Odbiór dyplomów

O G Ł O S Z E N I E   D L A   A B S O L W E N T Ó W

 

Odbiór Dyplomów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe

odbędzie się w piątek 24.05.2019r. od godz. 11.00