Rekrutacja 2017/2018

Ekonomik Twoją perspektywą – poświęć proszę kilka minut, a podjęcie decyzji, co do wyboru szkoły, będzie łatwiejsze.

 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w roku szkolnym 2017/2018

 

Technikum Nr 2 w zawodzie:

podbudowa: gimnazjum

 • technik ekonomista -Zarządzanie własnym biznesem
 • technik logistyk – Logistyk w służbach ratowniczych
 • technik organizacji reklamy –Reklama medialna
 • technik procesów drukowania
 • technik architektury krajobrazu – Florysta
 • technik agrobiznesu

Branżowa Szkoła  I Stopnia Nr 2 w zawodzie:

 • sprzedawca
 • magazynier- logistyk

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu na rok szkolny 2017/2018

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.  Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zarejestrowanie się na stronie www.opolskie.edu.com.pl)   od 29 maja 2017 r.

do 23 czerwca 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

do  17 lipca 2017 r.

2.

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 23 czerwca 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

 

 

 

 

  od17 lipca 2017 r.

do 31 lipca 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły. 10 lipca 2017 r. godz. 12.00  01 sierpnia 2017 r. godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły od 10 lipca 2017 r. do 11 lipca 2017 r.     

do 25 sierpnia 2017 r.

6.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 10 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.do godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

   

 

od 25 sierpnia 2017r.

do 28 sierpnia 2017 r.

7. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   14 lipca 2017 r.

godz. 14.00

 

  28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00
8. 

 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświatyo liczbie wolnych miejsc w szkole. 14 lipca 2017 r. godz. 15.00   28 sierpnia 2017 r. godz. 15.00

 

 

Regulamin i zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

 

1.Rekrutacja kandydatów do Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoły I Stopnia Nr 2 odbywa  się  z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia  Nr 2 może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

 

a.100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 

b. 72 punkty za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych.

 

Komisja Rekrutacyjna przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz oceny z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych*.

 

Punkty przyznawane są według następujących zasad:

 

OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8  punktów
dopuszczający 2 punktów

 

* Do przeliczania ocen na punkty będą brane pod uwagę 2 wybrane przedmioty wskazane na podaniu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

c. 28 punktów za inne osiągnięcia kandydata umieszczone na świadectwie gimnazjalnym, w tym za:

 

 INNE OSIĄGNIĘCIA  PUNKTACJA
świadectwo z wyróżnieniem  7 punktów
udział w zawodach wiedzy będących konkursem  organizowanym przez kuratorów oświatyo zasięgu ponadwojewódzkim. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytuł finalisty konkursu 10 punktów
tytuł laureata turnieju  4 punkty
tytuł finalisty turnieju  3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
stały wolontariat   3 punkty

 

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy , artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach , z tym ,że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami,   w następnym  etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę poniższe kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie www.opolskie.edu.com.pl,
 2. Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum,
 1. Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu gimnazjalnego, poświadczona przez dyrektora gimnazjum,

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

 1. 2 zdjęcia.

 

      Informacje dodatkowe :

 

a) uczniowie przyjmowani są do oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (30 miejsc w każdym oddziale).

 b) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy.

 c) odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej może wnieść do dyrektora szkoły rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 d) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 e) za przebieg rekrutacji i terminy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 

 

Kierunki kształcenia w Szkole dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w roku szkolnym 2017/2018

 

 • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

cykl kształcenia: 3 lata

na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 

 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH Nr 2

 

cykl kształcenia: 2 lata

na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 • technik administracji
 • technik archiwista
 • technik prac biurowych

 

 

Zasady rekrutacji w Szkole dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

lp Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 czerwca 2017r.do 26 czerwca 2017r. od 12 lipca 2017r.do 26 lipca 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 czerwca 2017 r.do 30 czerwca 2017r. od 12 lipca 2017r.do 28 lipca 2017r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 4 lipca 2017r.godz. 12.00 31 lipca 2017r.godz.12.00
4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej do 7 lipca 2017r.do godz.14.00 do 18 sierpnia 2017r. do godz.14.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 lipca 2017r.do godz. 12.00 30 sierpnia 2017r.do godz. 12.00
6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświatyo liczbie wolnych miejsc w szkole do 11 lipca 2017r. do 30 sierpnia 2017r. 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Szkoła Policealna Nr 2

 

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 czerwca 2017 r.do 28 czerwca 2017r. od 25 lipca 2017r.do 23 sierpnia 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 czerwca 2017 r.do 29 czerwca 2017 r. od 26 lipca 2017r.do 28 sierpnia 2017r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do 4 lipca 2017r.godz. 12.00 28 sierpnia  2017r.do godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej od 7 lipca 2017r.do 10 lipca 2017r. od 28 sierpnia 2017r.do 29 sierpnia 2017r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 lipca 2017r.do godz. 12.00 30 sierpnia 2017r.do godz. 12.00
6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświatyo liczbie wolnych miejsc w szkole 11 lipca 2017r.do godz. 15.00 30 sierpnia 2017r.do godz. 15.00

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne w szkole dla dorosłych prowadzone jest na wniosek kandydata.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

 

 1. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 

 1. wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura),
 2. zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 składają:

 

 1. wniosek,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku rekrutacji do liceum ogólnokształcącego,
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku rekrutacji do szkoły policealnej,
 4. 2 fotografie,
 5. ksero dowodu osobistego,
 6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy kandydatów szkoły policealnej dla dorosłych.

 

 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami, powinien zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

 

 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

 

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

 

 

Kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2017/2018

 

 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • sprzedawca
 • magazynier- logistyk

 

Harmonogram rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 kwietnia 2017r.do 30 czerwca 2017r. od 17 lipca 2017r.do 11 sierpnia 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę. do 3 lipca 2017r. do 16 sierpnia 2017r. 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do 14 lipca 2017r.godz. 12.00 18 sierpnia 2017r.do godz. 16.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2017r.do godz. 12.00 do 21 sierpnia 2017r.do godz. 16.00

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Postanowienia ogólne

 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:

 

 1. nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
 2. posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje
  w danym zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz.857).

 

 1. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
  W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe składają:

 

 1. wniosek,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
 3. 2 fotografie,
 4. ksero dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami powinien zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

 

 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

 

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich są brane pod uwagę kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku kandydatów pełnoletnich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.

 

 1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.