Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zarejestrowanie się na stronie www.opolskie.edu.com.pl)  

 

od 28 maja 2018 r.

do 22 czerwca 2018r.

 

 

 

 

 

 

do  16 lipca 2018 r.
 

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

 

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 6 lipca 2018 r.

 

 

 

od 17 lipca 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły. 11 lipca 2018 r.

godz. 12.00

01 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły od 11 lipca 2018 r.

do 12 lipca 2018 r.

 do 24 sierpnia 2018 r.
6.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

od 11 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

do godz. 12:00

 

 

 

 

 

od 24 sierpnia 2018r.

do 28 sierpnia 2018 r.

7.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 lipca 2018 r.

godz. 14.00

 

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

 

8.

 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty

o liczbie wolnych miejsc w szkole.

16 lipca 2018 r.

godz. 15.00

 

28 sierpnia 2018 r. godz. 15.00

 

 

Regulamin i zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

 

1.Rekrutacja kandydatów do Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoły I Stopnia Nr 2
odbywa  się  z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

 

a.100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 

 1. b. 72 punkty za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz oceny z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych*.

 

Punkty przyznawane są według następujących zasad:

 

OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8  punktów
dopuszczający 2 punktów

 

* Do przeliczania ocen na punkty będą brane pod uwagę 2 wybrane przedmioty wskazane na podaniu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

 

 1. 28 punktów za inne osiągnięcia kandydata umieszczone na świadectwie gimnazjalnym, w tym za:

 

 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 

PUNKTACJA

świadectwo z wyróżnieniem  7 punktów
udział w zawodach wiedzy będących konkursem  organizowanym przez kuratorów oświaty

o zasięgu ponadwojewódzkim.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytuł finalisty konkursu

 

10 punktów
tytuł laureata turnieju

 

 4 punkty
tytuł finalisty turnieju  3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
 

stały wolontariat

 3 punkty

 

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy , artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach , z tym ,że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  w następnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę poniższe kryteria:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy przedłożyć odpowiednie dokumenty.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wydrukowany wniosek po zalogowaniu się na stronie opolskie.edu.com.pl,
 2. Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona przez dyrektora gimnazjum,
 3. Oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu gimnazjalnego , poświadczona przez dyrektora gimnazjum,
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 5. 2 zdjęcia.

 

      Informacje dodatkowe :

 

 1. a) uczniowie przyjmowani są do oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów
  do wyczerpania planowanego limitu miejsc (30 miejsc w każdym oddziale).

 

 1. b) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy.

 

 1. c) odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej może wnieść do dyrektora szkoły rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. d) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. e) za przebieg rekrutacji i terminy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.