Historia szkoły

Z kart historii szkoły

1912_1914

Inicjatywę zorganizowania w Brzegu szkoły typu handlowego powzięło Kurato­rium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, kiedy to pismem z dnia 7 marca 1946 roku zleciło dr Franciszkowi Podobińskienu przygotowanie organizacyjne do uruchomie­nia SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA SPÓŁDZIELCZEGO I STOPNIA oraz LI­CEUM SPÓŁDZIELCZEGO

Za datę powstania Szkoły uważa się dzień 1 października 1946 roku — datę Rozporządzenia Ministra Oświaty o otwarciu Państwowego Liceum Spółdzielczego w Brzegu. Faktyczne zajęcia szkolne rozpoczęły się 8 października 1946 roku po pokonaniu wielu barier wynikających ze zniszczonego budynku (ul. Wolności 13), braku sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz kadry nauczycielskiej.

W tym jakże odległym ale pamiętnym dniu, w godzinach popołudniowych 67 słuchaczy w wieku 18 — 30 lat zasiadło w ławkach szkolnych. Naukę rozpoczęło w Liceum Spółdzielczym 26 uczniów, w Szkole Przysposobienia Spółdzielczego I stopnia — 25 uczniów oraz na rocznym kursie przygotowawczym — 16 uczniów.

 

Rok szkolny 1947/48 przyniósł zasadniczą reorganizację szkół. Zostały one prze­kształcone ze szkół dla dorosłych na szkoły młodzieżowe. Liczba uczniów wzrosła do 125. Utworzono Państwowe Gimnazjum Handlowe, do którego przyjmowano uczniów po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej, a także 2-letnie Liceum Spół­dzielcze dla kandydatów po IX klasie Liceum Ogólnokształcącego. W kolejnym roku 1948/49 rozpoczęło działalność 3-letnie Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś liczba uczniów we wszystkich typach szkół wynosiła 509 osób. Prężnie rozwijający się ruch spółdzielczy zgłaszał coraz większe zapotrzebowanie na wy­kształcone kadry. To przede wszystkim powodowało powstawanie w kolejnych la­tach nowych typów szkół i specjalności:

1950/51

  • Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze
  • Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia na podbudowie IX klas Liceum Ogólnokształcącego
  • Państwowe Liceum Administracyjne I stopnia
  • Państwowe Liceum Spółdzielcze II stopnia

1951/52

  • Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
  • Liceum Administracyjno-Handlowo I stopnia

Dalszy dynamiczny rozwój szkoły datuje się od roku szkolnego 1953/54, kiedy to organem prowadzącym szkołę została Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, sprawując tą funkcję aż do 31 grudnia 1989 roku.

W tymże 1953 roku kronikarz szkoły zapisał między innymi: „Z chwilą objęcia patronatu nad szkołami przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „ Samopomoc Chłop­ska ” ich baza materialna ogromnie się polepszyła, dzięki czemu można było odpo­wiednio urządzić i wyposażyć pracownię chemiczną fizyczną oth, i gabinet PW. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że np, do roku 1953 gabinet chemiczny mieścił się w jednej niewielkiej szafie, a towaroznawczy dysponował tylko kilkoma próbkami ziarna zbożowego i paroma tablicami. Również znikomą ilością pomocy nauko­wych dysponował nauczyciel fizyki, a do nauki o handlu nie było ich w ogóle. Dopiero dzięki finansowej pomocy Centrali Rolniczej w Warszawie oraz inicjaty­wie poszczególnych przedmiotowców urządzono nowocześnie pracownie zaopatru­jąc je w niezbędne do nauki pomoce naukowe.

Rok szkolny 1953/54 rozpoczyna ponad 40-letni okres działalności w ramach szkoły, Wydziału Zaocznego dla Pracujących. Wydział ten przechodząc różne prze­kształcenia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, ciesząc się dobrą opinią i wielkim zain­teresowaniem słuchaczy—tych wszystkich, którzy z różnych względów nie zdobyli wykształcenia w szkołach młodzieżowych.a pierwsze, powojenne to zwykle okres najtrudniejszy, wymagający od wszy­stkich wzmożonego wysiłku zarówno organizacyjnego, jak i intelektualnego. Ten trud podjęło wielu pedagogów, którzy przygotowywali szkołę do jej otwarcia w 1946 roku. Wśród grona nauczycielskiego byli wówczas: Franciszek Podobiński – dy­rektor, Adela Całus, Feliks Guzik, Stefan Kalbarczyk, Jan Majerski, Janina Miciukiewicz, Jan Michalski, Alojzy Rachwa, Jan Ślenzak, Bolesław Szlązak, Tadeusz Zwiernicki, Mikołaj Żułkwa, ks. Czesław Wehrstein. Sekretariat szkoły prowadziła Helena Starzewska. Lata 50-te w pracy szkoły odzwierciedlały ogólną sytuację polityczną w Polsce. Polityka władz wymuszała niejednokrotnie prymat ideologii nad nauką. Sprawiało to, że działalność szkoły składała się jakby z dwóch poziomów. Na jednym były sloganowe wypowiedzi nauczycieli i uczniów, niezbyt ciekawe podręczniki, propa­gandowe akademie i masówki — na drugim trudna, ale dostrzegana przez młodzież, praca większości pedagogów, odrzucających pseudonaukowe teorie i podających prawdziwą wiedzę. Na pożółkłych kartkach starych kronik można zauważyć, jak wiele ożywienia wniósł do pracy szkoły rok 1956. Wszyscy dyskutowali na temat zaistniałych przemian politycznych, życie szkolne stało się swobodniejsze, spokoj­niejsze, budziło nadzieję. Życie szkolne to oprócz nauki, również różnorodna działalność wychowawcza. Przez wszystkie lata nauczyciele wraz z młodzieżą organizowali wiele różnorodnych imprez i uroczystości ujętych w formie apeli, akademii, audycji, prelekcji i spotkali. Prężnie działała spółdzielnia uczniowska, której opiekunami byli Henryk Mikołajczak, Michał Regner, Edward Michałek, Aleksandra i Mieczysław Mrowcowie, Piotr Rudnicki, Danuta Werman.

Wiele osiągnięć notowała młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Sportowym, którego opiekunami i wspaniałymi trenerami byli Leszek Gołębiowski, Irena Herdegen, Bro­nisław Bobeł, Anna Lityńska, Piotr Wojcieszek, Leon Tuczko i inni.

Niejako swoją historię zapisał wspaniale działający Szczep Harcerski imienia Janka Bytnara. Poprzez aktywną pracę wśród młodzieży kształtował wzorowe po­stawy młodych ludzi, wychowując ich w duchu umiłowania swego kraju, jego pięk­nych tradycji, szacunku i zrozumienia drugiego człowieka. Poprzez swoją niezależ­ność, a także osobę Patrona, działalność Szczepu wiele razy napotykała na trudności ze strony ówczesnych władz politycznych. Duszą wszystkich poczynań i wspania­łym przyjacielem młodzieży byt Komendant Szczepu Adam Nowakowski — czło­wiek, który swoje dorosłe życie od roku 1955 do chwili obecnej związał z tą szkołą.

Równocześnie z powstaniem szkoły zorganizowano przy niej internat. Do roku 1950 mieścił się on w budynku szkoły przy ulicy Wolności, po czym został przeka­zany Zasadniczej Szkole Odzieżowej, z tym jednak, że 40 miejsc zarezerwowano dla uczniów szkoły handlowej. Od roku 1954 aż do wybudowania nowego budynku sie­dziba internatu mieściła się przy ulicy Chopina. W roku 1971 ze środków CZS „SCh” wybudowano i oddano do użytku piękny budynek przy ulicy Świerczewskie-go (dzisiejsza Wyszyńskiego 23). W internacie przebywało stale około 250 wycho­wanków, dla których był on drugim, a dla wielu z nich jedynym domem.

Schyłek lat osiemdziesiątych to jeden z trudniejszych okresów w życiu szkoły. Początki transformacji ustrojowej oraz przekształceń własnościowych spowodowały szereg zmian w spółdzielczości, co w konsekwencji stało się powodem postawienia w stan likwidacji CZS „SCh”. Fakt ten zamknął ponad 40-letni okres związków szkoły z centralą CRS w Warszawie.

 

Z dniem 01  stycznia 1990 roku, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 sierpnia 1987 w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej, powołano

ekonmik

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

„Zespół kształcić będzie w roku szkolnym 1989/1990 w dotychczasowych specjalnościach i zawodach, a w następnych latach zadania rzeczowe szkoły określą zatwierdzone coroczne projekty organizacyjne”.

 

W roku 1996 szkoła obchodziła swoje 50-lecie. Artykuł pt. „Huczny jubileusz”, który ukazał się w gazecie lokalnej „Kurier Brzeski” o tym wydarzeniu pisał tak:

 

Ponad 560 osób przybyło na uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Po mszy św. w kościele Św. Mikołaja  byli absolwenci ZSE zgromadzili się w dużej Sali ratusza, gdzie najbardziej wyróżniającym się nauczycielom przewodniczący Rady Miasta Maciej Stefański wręczył dyplomy i medale miasta Brzeg …. W auli obecnego Liceum Ekonomicznego dyrekcja szkoły przywitała wszystkich  absolwentów i przybyłych gości. Natomiast w klasach spotkały się poszczególne roczniki absolwentów ZSE. Robili sobie zdjęcia, wspominali o szkole i mówili o swoim życie. Przybyli na uroczystość goście zwiedzili także brzeski zamek, a później bawili się do rana na balu absolwenta” .

zdjecie elewacjiLata 90-te to okres wielu sukcesów młodzieży na różnego rodzaju olimpiadach, konkursach czy turniejach np. dwóch laureatów szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej /OWE/, dziesięciu finalistów szczebla centralnego OWE w kolejnych latach, trzech laureatów szczebla centralnego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Nasza szkoła zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze MINI PRZEDSIĘBIORSTWO – była to firma poligraficzna GRAPHIT prowadzona przez młodzież. Uzyskała też nagrodę III stopnia w ogólnopolskim konkursie „Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości” za projekt „MOTYWACJA + PRAKTYKA = SUKCES”. Do tych sukcesów w kolejnych latach doszło m.in. sześciu finalistów szczebla okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości, zajęcie przez naszą młodzież I i II miejsce w powiecie w Powiatowym Konkursie „Sprawdź, czy potrafisz znaleźć pracę” /sukces y powtarzały się w roku 2009, 2010, 2011,2012/. Należy mieć nadzieję, że obecny rok też będzie szczęśliwy dla naszej szkoły.
Młodzież od wielu lat bierze udział w różnego typu projektach unijnych, które pozwalają nie tylko na pogłębienie wiedzy realizowanej w szkole, ale także rozwijają zainteresowania pozaszkolne, są okazją zwiedzenia ciekawych miejsc w kraju i za granią np. kilku uczniów było na praktyce zawodowej w Wiedniu.  Środki pochodzące z realizacji pozwalają na dodatkowe wyposażenie gabinetów w nowoczesne pomoce czy sprzęt.  Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich projektów zawarte są w części „Projekty” /poniżej po lewej stronie/.

 

DYREKTORZY

 

1 Franciszek Podobiński 1946-1948
2 Czesław Borowiec 1948-1950
3 Józef Dobrzański 1951
4 Bogusław Paraszczak 1951
5 Julian Tarnowski 1951-1954
6 Stefan Mondrowski 1954-1957
7 Michał Regner 1957-1962
8 Anna Wątorek 1962-1963
9 Janusz Krysztofiak 1963-1971
10 Henryk Mikołajczak 1971-1985
11 Marian Smogur 1985-1990
12 Stanisław Szypuła 1990-2002
13 Maria Pyra 2002-2007
14 Małgorzata Mianowany-Małecka od 2008