SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

 

Kierunki kształcenia w Szkole dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2018/2019

 

 • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

cykl kształcenia: 3 lata

na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH Nr 2

cykl kształcenia: 2 lata

na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

 

Zasady rekrutacji w Szkole dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

lp Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

 

 

od 11 lipca 2018r.

do 26 lipca 2018r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 29 czerwca 2018r.

 

 

 

od 11 lipca 2018 r.

do 27  lipca 2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych  

3 lipca 2018 r.

godz. 12.00

 

30 lipca 2018 r.

godz.12.00

4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej  

do 6 lipca 2018 r.

do godz.14.00

 

do 17 sierpnia 2018r. do godz.14.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

10 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

29 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświaty

o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

do 10 lipca 2018 r.

 

do 29 sierpnia 2018 r.

 

 

Harmonogram rekrutacji

Szkoła Policealna Nr 2

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 28 czerwca 2018r.

 

 

od 25 lipca 2018r.

do 23 sierpnia 2018r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 29 czerwca 2018 r.

 

 

 

od 26 lipca 2018r.

do 28 sierpnia 2018r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych  

do 3 lipca 2018r.

godz. 12.00

 

28 sierpnia  2018r.

do godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej  

 

od 6 lipca 2018r.

do 10 lipca 2018r.

 

 

od 28 sierpnia 2018r.

do 29 sierpnia 2018r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

10 lipca 2018r.

do godz. 12.00

 

30 sierpnia 2018r.

do godz. 12.00

6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświaty

o liczbie wolnych miejsc w szkole

10 lipca 2018r.

do godz. 15.00

30 sierpnia 2018r.

do godz. 15.00

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne w szkole dla dorosłych prowadzone jest na wniosek kandydata.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 1. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
 1. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura),
 2. zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 składają:
 1. wniosek,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku rekrutacji do liceum ogólnokształcącego,
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku rekrutacji do szkoły policealnej,
 4. 2 fotografie,
 5. ksero dowodu osobistego,
 6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy kandydatów szkoły policealnej dla dorosłych.
 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami, powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.
 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

 

Kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2018/2019

 

 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • sprzedawca
 • magazynier- logistyk

 

Harmonogram rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 07 maja 2018 r.

do 29 czerwca 2018r.

 

od 23 lipca 2018 r.

do 10 sierpnia 2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę.  

 

do 2 lipca 2018 r.

 

 

do 17 sierpnia 2018 r.

 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do 16 lipca 2018 r.

godz. 12.00

20 sierpnia 2018 r.

do godz. 16.00

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 27 sierpnia 2018r.

do godz. 16.00

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Postanowienia ogólne

 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
 2. posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje
  w danym zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz.857).
 1. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
  W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe składają:
 1. wniosek,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
 3. 2 fotografie,
 4. ksero dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.
 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich są brane pod uwagę kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
 1. W przypadku kandydatów pełnoletnich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.
 1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

 

Kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2017/2018

 

 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • sprzedawca
 • magazynier- logistyk

 

Harmonogram rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 kwietnia 2017r.do 30 czerwca 2017r. od 17 lipca 2017r.do 11 sierpnia 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę. do 3 lipca 2017r. do 16 sierpnia 2017r. 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do 14 lipca 2017r.godz. 12.00 18 sierpnia 2017r.do godz. 16.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2017r.do godz. 12.00 do 21 sierpnia 2017r.do godz. 16.00

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Postanowienia ogólne

 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:

 

 1. nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
 2. posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje
  w danym zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz.857).

 

 1. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
  W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe składają:

 

 1. wniosek,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
 3. 2 fotografie,
 4. ksero dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami powinien zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. imiona rodziców kandydata,
 3. adres miejsca zamieszkania kandydata,
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

 

 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

 

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich są brane pod uwagę kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku kandydatów pełnoletnich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.

 

 1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

 

 

Kierunki kształcenia w Szkole dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2016/2017

 

 • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

cykl kształcenia: 3 lata

na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH Nr 2

cykl kształcenia: 2 lat

na podbudowie szkoły średniej w zawodach:

– technik administracji

– technik archiwista

– technik prac biurowych

Zasady rekrutacji w Szkole dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2015/2016

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 czerwca 2016 r.do 28 czerwca 2016r. od 13 lipca 2016r.do 15 lipca 2016r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym. od 29 czerwca 2016 r.do 30 czerwca 2016r. od 18 lipca 2016r.do 20 lipca 2016r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 6 lipca 2016 r.godz. 16.00 16 sierpnia 2016 r.
4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. od 7 lipca 2016r.do 11 lipca 2016r. od 17 sierpnia 2016 r.do 19 sierpnia 2016 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 lipca 2016 r.do godz. 16.00 do 22 sierpnia 2016 r.do godz. 16.00
6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświatyo liczbie wolnych miejsc w szkole. 13 lipca 2016 r.do godz. 15.00 23 sierpnia 2016 r.do godz. 15.00

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów

na semestr pierwszy Szkoły Policealnej Nr 2

 

lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 czerwca 2016 r.do 28 czerwca 2016r. od 25 lipca 2016r.do 27 lipca 2016r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym. od 29 czerwca 2016 r.do 1 lipca 2016 r. od 28 lipca 2016r.do 1 sierpnia 2016r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych Do 15 lipca 2016 r.godz. 12.00 25 lipca 2015 r.do godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej. od 18 lipca 2016r.do 19 lipca 2016r. od 26 lipca 2016 r.do 29 lipca 2016 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 lipca 2016 r.do godz. 12.00 do 1 sierpnia 2016 r.do godz. 12.00
6 Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych  kuratora oświatyo liczbie wolnych miejsc w szkole. 20 lipca 2016 r.do godz. 15.00 2  sierpnia 2016 r.do godz. 15.00

 

 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Postanowienia ogólne

 1.  Postępowanie rekrutacyjne w szkole dla dorosłych prowadzone jest na wniosek kandydata.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
 4. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura),
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

Wymagane dokumenty

 1.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 składają:- wniosek,- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku rekrutacji do liceum ogólnokształcącego,- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku rekrutacji do szkoły policealnej,- 2 fotografie,- ksero dowodu osobistego,- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy kandydatów szkoły policealnej dla dorosłych.
 2. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami, powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

3.Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Zasady rekrutacji

 1.  Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 jest złożenie wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1.  Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

 

Kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2016/2017

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • sprzedawca

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 kwietnia 2016 r.do 28 czerwca 2016r. od 14 lipca 2016r.do 13 sierpnia 2016r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę. do 1 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016r. 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych Do 15 lipca 2016 r.godz. 12.00 19 sierpnia 2016 r.do godz. 16.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 lipca 2016 r.do godz. 12.00 do 22 sierpnia 2016 r.do godz. 16.00

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

Postanowienia ogólne

 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz. U. z 2012 r. poz.857).
 1. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe składają:
 • wniosek,
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
 • 2 fotografie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • adres miejsca zamieszkania kandydata,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.imiona rodziców kandydata,
 1. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez       kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • rzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

 

 Zasady rekrutacji

 1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich są brane pod uwagę kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
 1. W przypadku kandydatów pełnoletnich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,samotne
 • wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.