Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niezgodności dotyczą zdjęć i filmów

Wyłączenia

 • Niezgodności dotyczą zdjęć i filmów opublikowanych przed 23.09.2020

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Mianowany-Małecka.
 • E-mail: sekretariat@zsebrzeg.pl
 • Telefon: 77 416 27 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: www.rpo.gov.pl
 • E-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Jana Pawłą II 28

 1. Dla klientów dostępne są dwa wejścia: 
 • od ulicy – drzwi główne od ulicy Jana Pawła II, 
 • od strony parkingu;
 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody);
 2. Instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – drzwi;
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne;
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowanie w inny sposób – oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
Content | Menu | Access panel

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności